Trang Chủ / Đề thi học sinh giỏi / Đề thi chọn học sinh giỏi Hóa Học lớp 9 THCS Mỹ Thành năm 2013-2014

Đề thi chọn học sinh giỏi Hóa Học lớp 9 THCS Mỹ Thành năm 2013-2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN THÀNH
TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG VÒNG 2 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Hoá học – Lớp 9
(Thời gian làm bài: 120 phút)

Câu 1. (2 điểm)

Xác địng các chất: A1; A2; A3 … A11 và hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

A+ A2 –> A+ A4
A+ A5  –> A+ A7
A+ A+ A9  –> A10
A10 –> A11 + A8
A11 +  A4  –> A+  A8

Biết A3 là một muối clo rua, lấy 1,27 gam A3 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 2,87 gam kết tủa.

Câu 2: (2 điểm)

Từ quặng pirit (FeS2), NaCl, H2O, chất xúc tác và các điều kiện cần thiết khác, hãy viết các phương trình hóa học điều chế : dd  FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3 và Fe(OH)3

Câu 3(2 điểm)

Cho sắt vào dung dịch H2SO4  đặc đun nóng cho đến khi sắt tan hết thu được dung dịch A chứa một muối sunfat duy nhất và 6,72 lít khí sunfurơ(đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, lọc lấy chất rắn nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m.

Câu 4. (2 điểm)

Hòa tan hết 2,019 gam hỗn hợp gồm muối clorua của kim loại A chỉ có hóa trị I, muối clorua của kim loại B chỉ có hóa trị II trong mỗi hợp chất vào nước được dung dịch X. Cho 50 ml dung dịch AgNO3 1M vào dung dịch X, sau khi xảy ra phản ứng hoàn toàn thu được 5,74 gam kết tủa. Lọc kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc thu được a gam muối khan.

1. Tìm a?

2. Xác định kim loại A, B biết rằng: MB = MA + 1

Câu 5(2 điểm)

Khử 3,48 gam một oxit kim loại M cần dùng 1,344 lít khí hiđro (ở đktc). Toàn bộ lượng kim loại thu được tác dụng với dung dịch HCl dư cho 1,008 lít khí hiđro ở đktc. Tìm kim loại M và oxit của nó.

(Biết H: 1; S: 32; O: 16; Mg: 24; S: 32; Cl: 35,5; Na: 23; Fe: 56; Cu: 64; Ba: 137; Ag: 108; N: 14)

—————————- Hết ——————————-

Người coi thi không giải thích gì thêm

Đáp án đề thi học sinh giỏi Hóa Học lớp 9 THCS Mỹ Thành năm học 2013-2014

Nên Xem Thêm!!

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh huyện Hoa Lư năm học 2013-2014

UBND HUYỆN HOA LƯ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THCS NĂM HỌC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *