Trang Chủ / Đề thi học sinh giỏi / Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 9 tỉnh Ninh Bình năm học 2012-2013

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 9 tỉnh Ninh Bình năm học 2012-2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
Năm học 2012 – 2013
MÔN: LỊCH SỬ
(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):
Trình bày mục tiêu và biện pháp thực hiện “chiến lược toàn cầu” của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 2 (4,0 điểm):
Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Tại sao nói: “Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc ? Theo em, nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì ?

II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)

Câu 1 (6,0 điểm):
Trình bày tóm tắt những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1930. Theo em, công lao to lớn nhất của Người đối với cách mạng Việt Nam là gì ? Vì sao ?

Câu 2 (5,0 điểm):
Hãy nêu những thắng lợi quân sự có ý nghĩa chiến lược của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) ? Phân tích một thắng lợi theo em có ý nghĩa quyết định nhất.

Câu 3 (3,0 điểm):
Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

———————————————————- HẾT ———————————————————-

Nên Xem Thêm!!

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh huyện Hoa Lư năm học 2013-2014

UBND HUYỆN HOA LƯ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THCS NĂM HỌC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *