Trang Chủ / Đề thi học sinh giỏi / Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 5

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
TOÁN LỚP 5
Thời gian: 90 phút

Bài 1 (2,0 điểm):

a) Tìm y biết: y+2\times y+3\times y+4\times y+…+10\times y=49,5

b) Tính nhanh: \frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}

Bài 2 (2,0 điểm) : Cho 7 phân số: \frac{4}{15}; \frac{7}{5}; \frac{1}{18}; \frac{2}{15}; \frac{7}{3}; \frac{4}{5}; \frac{7}{4}

Hạnh chọn được hai phân số mà tổng có giá trị lớn nhất. Phúc chọn hai phân số mà tổng có giá trị nhỏ nhất. Tính hiệu của tổng hai phân số mà Hạnh đã chọn và tổng hai phân số mà Phúc đã chọn.

Bài 3 (2,0 điểm):

Ba bạn An, Hòa , Bình có một số sách. Nếu lấy 40% số sách của An chia đều cho Hòa và Bình thì số sách của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu An bớt 4 quyển thì số sách của An bằng tổng số sách của Hòa và Bình . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách ?

Bài 4 (2,0 điểm):
Cho một số tự nhiên, nếu viết thêm một chữ số vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho đúng 2012 đơn vị. Tìm số đã cho và chữ số viết thêm.

Bài 5(2,0 điểm) :

Cho tam giác ABC. Điểm M là điểm chính giữa của BC. Trên AC lấy điểm D sao cho AD = \frac{1}{2}DC a/ So sánh diện tích các tam giác ABD, DBM và DMC.
b/ Nối AM cắt BD tại O. So sánh AO và OM.

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Nên Xem Thêm!!

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh huyện Hoa Lư năm học 2013-2014

UBND HUYỆN HOA LƯ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THCS NĂM HỌC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *