Trang Chủ / Đề thi Olympic / Đề thi Olympic Toán tuổi thơ cấp THCS thành phố Bà Rịa năm 2013

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ cấp THCS thành phố Bà Rịa năm 2013

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP THCS THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép nhân (x^2-2x+3)\left(x-\frac{1}{3} \right) là:

Câu 2:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là: \frac{9}{4}x^2+3x+3

Câu 3:

Cho x – y = 4; x.y = 3. Giá trị của biểu thức (x+y)^2 là:

Câu 4:

Giá trị của biểu thức x^2-y^2-2y-1 tại x = 93, y = 6 là:

Câu 5:

Rút gọn phân thức \frac{x^3-x}{1-x^2}

Câu 6:

Biết rằng . Tính A: \frac{3y^2}{a^2}.\frac{A}{5y^3}=\frac{3}{10xy}

Câu 7:

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 13cm, CD = 25cm, góc \widehat D=45^0. Như vậy diện tích hình thang ABCD bằng:

Câu 8:

Cho hình thang ABCD. Phân giác của góc A và góc D cắt nhau tại I, phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại K. Ta có \widehat{AID}=\widehat{BCK} và bằng:

Câu 9:

Nếu x^2+x(6-2x)=(x-1)(2-x)-2 thì x bằng:

Câu 10:

Phép chia (x^2-5x+6):(x-2) có kết quả là:

Câu 11:

Số dư của phép chia đa thức (x^3-4x^2+3x+2):(x-2) là:

Câu 12:

AC, BD là hai đường kính của đường tròn tâm O thì tứ giác ABCD là hình gì?

Câu 13:

Nếu a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác ABC mà a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca thì tam giác ABC là:

Câu 14:

Biểu thức (3x-1)^3 bằng:

Câu 15:

Kết quả phân tích đa thức x^2-7x+12 thành nhân tử là:

Câu 16: (Học sinh trình bày bài giải)

Cho hình thang ABCD (AB//CD). Biết \widehat{ADB}= 5^0, \widehat{BCD}=60^0, \widehat{CBD}=90^0. Tính góc \widehat{BAD}?

———————————– Hết ———————————–

Nên Xem Thêm!!

Đề thi Olympic Toán Sinh viên 2013 Học viện Tài chính – môn Giải tích

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2013 Câu 1: Cho ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *