7:08 am - Wednesday October 7, 2015

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ cấp THCS thành phố Bà Rịa năm 2013

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP THCS THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép nhân (x^2-2x+3)\left(x-\frac{1}{3} \right) là:

Câu 2:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là: \frac{9}{4}x^2+3x+3

Câu 3:

Cho x – y = 4; x.y = 3. Giá trị của biểu thức (x+y)^2 là:

Câu 4:

Giá trị của biểu thức x^2-y^2-2y-1 tại x = 93, y = 6 là:

Câu 5:

Rút gọn phân thức \frac{x^3-x}{1-x^2}

Câu 6:

Biết rằng . Tính A: \frac{3y^2}{a^2}.\frac{A}{5y^3}=\frac{3}{10xy}

Câu 7:

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 13cm, CD = 25cm, góc \widehat D=45^0. Như vậy diện tích hình thang ABCD bằng:

Câu 8:

Cho hình thang ABCD. Phân giác của góc A và góc D cắt nhau tại I, phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại K. Ta có \widehat{AID}=\widehat{BCK} và bằng:

Câu 9:

Nếu x^2+x(6-2x)=(x-1)(2-x)-2 thì x bằng:

Câu 10:

Phép chia (x^2-5x+6):(x-2) có kết quả là:

Câu 11:

Số dư của phép chia đa thức (x^3-4x^2+3x+2):(x-2) là:

Câu 12:

AC, BD là hai đường kính của đường tròn tâm O thì tứ giác ABCD là hình gì?

Câu 13:

Nếu a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác ABC mà a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca thì tam giác ABC là:

Câu 14:

Biểu thức (3x-1)^3 bằng:

Câu 15:

Kết quả phân tích đa thức x^2-7x+12 thành nhân tử là:

Câu 16: (Học sinh trình bày bài giải)

Cho hình thang ABCD (AB//CD). Biết \widehat{ADB}= 5^0, \widehat{BCD}=60^0, \widehat{CBD}=90^0. Tính góc \widehat{BAD}?

———————————– Hết ———————————–

Filed in: Đề thi Olympic, Toán Tuổi Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.