Trang Chủ / Đề thi thử đại học / Đề thi thử Đại Học môn Lịch Sử khối C tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Đề thi thử Đại Học môn Lịch Sử khối C tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Lịch Sử; Khối C
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)

Câu 1 (3.0 điểm)

Những nét chính về quá trình xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929. Ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản trên.

Câu 2 (2.0 điểm)

Nêu những quyết định quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị  Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3 – 1945) và Hội nghị toàn quốc của Đảng (8 – 1945).

Câu 3 (2.0 điểm)

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời như thế nào? Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945.

II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn Câu 4.a (3.0 điểm)

Những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Theo chương trình Nâng cao Câu 4.b (3.0 điểm)

Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Sự lớn mạnh của Liên Xô có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới thời kì này?

 —————– Hết —————–

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Lịch sử; Khối C

I. LƯU Ý CHUNG:
Đáp án là những nội dung cơ bản nhất mà thí sinh phải đề cập tới, bài thi chỉ được cho điểm tối đa khi đủ ý, trình bày khoa học, lôgíc.

II. ĐÁP ÁN

Câu 1. Những nét chính về quá trình xuất hiện ba tố chửc cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929. Ý nghĩa lịch sử của sử xuất hiện ba tố chức cộng sản trên.

a. Quá trình xuất hiện ba tổ chức cộng sản…

– Năm 1929, phong trào đâu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác đã phát triến mạnh, kết thành làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng mạnh mẽ.

– Tháng 3 – 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ờ Bắc Kì đã họp ở số nhà 5D, Hàm Long, Hà Nội, lập ra Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 đảng viên.

– Tháng 5 – 1929, tại Đại hội thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên họp ở Hương Cảng (Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc Kì đã đặt vấn đề thành lặp ngay một đảng cộng sản nhưng không được chấp nhận nên đoàn đă bỏ Đại họi về nước.

– Ngày 17 – 6 – 1929, đại biêu các tô chức cộng sản ở Băc Kì quyêt định thành lập Đông Dương Cộng sản dàng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luân và cử Ban Chấp hành Trung ương của Đảng.

– Tháng 8 – 1929, các cán bộ tiên tiên trong Tông bộ và Kì bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng, ra tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng.

– Tháng 9 – 1929, những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng Sản liên đoàn.

b. Ynghĩa lịch sử…

– Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thê khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

– Khăng định bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, chứng tỏ xu thế cách mạng vô sản giành ưu thế trong phong trào cách mạng nước ta.

– Đây là sự chuẩn bị trực tiêp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930)

Câu 2. Nêu những quyết định quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3 – 1945) và Hội nghị toàn quốc của Đảng (8 – 1945).

a. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng (3 – 1945)

– Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Đình Bảng (Từ Sơn – Bắc Ninh). Ngày 12 – 3 – 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đàng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Chỉ thị nêu rõ: kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật; khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp – Nhật” được thay bằng khấu hiệu “đánh đuối phát xít Nhật”; hình thức đấu tranh từ bất hợp tác, bài công bãi thị, … sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa khi có điều kiện; quyết định “phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tồng khởi nghĩa”.

– Những quyết định của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (3 – 1945) thê hiện sự nhạy bén, sáng tạo của Đảng. Đảng đã xác định đúng kẻ thù, khấu hiệu, hình thức đấu tranh, dự kiến thời cơ và chuẩn bị chóp thời cơ. Bàn chỉ thị là cơ sở cho sự sáng tạo của các địa phương trong quá trình tồng khởi nghĩa sau này.

b. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (8 – 1945)

– Từ ngày 14 đến ngày 15 – 8 – 1945, Hội nghị toàn quôc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), đã thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tống khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền.

– Hội nghị toàn quôc của Đảng ở Tân Trào (8 – 1945) thê hiện sự nhạy bén chóp thời cơ và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân đứng lên tống khởi nghĩa khi thời cơ cách mạng chín muồi…

Câu 3. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời như thế nào? Nêu nội dung cở bản của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 – 9 – 1945.       

a. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

– Ngày 25 – 8 – 1945, trong khi Tông khởi nghĩa đang diễn ra sôi nổi trên cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Uỷ ban dân tộc giai phóng từ Tân Trào về đến Hà Nội.

– Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (28 – 8 – 1945). Trong nhừng ngày lịch sử này, Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, chuấn bị mọi công việc đế Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân.

– Ngày 2 – 9 – 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hô Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

b. Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập       

– Nêu quyền bình đẳng giữa các dân tộc…

– Tô cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta trong hơn 80 năm, tô cáo sự cấu kết, áp bức bóc lột của Pháp – Nhật đối với nhân dân ta trong gần 5 năm.

– Khăng định chủ quyên của nước ta trên hai phương diện pháp lí và t tiễn, tuyên bố với cả nước và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

– Khăng định ý chí săt đá của nhân dân Việt Nam quyêt giữ vừng nên độc lập, tự do vừa giành được…

4a. Những thăng lợi tiêu biểu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

– Sau Chiên tranh thế giới thứ hai, đặc biệt từ nhừng năm 50 của thê kỷ XX, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi có bước phát triển mạnh mẽ, trước hết là khu vực Bắc Phi, sau đó lan ra các khu vực khác.

– Mở đâu là cuộc binh biên của sĩ quan và binh lính Ai Cập (1952) Ịập nên nước cộng hoà Ai Cập (18 – 6 – 1953). Năm 1952, nhân dân Libi giành độc lập. Tiếp đó các quốc gia độc lập lằn lượt ra đời như Tuynidi, Marốc, Xuđăng (1956), Gana (1957), Ghine (1958)…

– Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là năm châu Phi với 17 nước được trao trả độc lập.

– Năm 1975, với thăng lợi của nhân dân Môdămbich và Anggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã.

– Từ sau năm 1975, nhân dân các thuộc địa còn lại của châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đồ thực dân cũ, giành độc lặp và quyền sống con người. Tháng 4 – 1980, nước Cộng hòa Dimbabuê được thành lập. Tháng 3 – 1990, Namibia tuyên bố độc lập.

– Ở Nam Phi, trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, bản Hiến pháp tháng 11 – 1993 đã chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai). Sau cuộc bầu cử dân chủ (4 – 1994), Nenxơn Manđêla trở thành Tông thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

4b. Những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Sự lớn mạnh của Liên Xô có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giói thời kì này?

a. Những thành tựu…

– Sau khi hoàn thành thắng lợi kê hoạch 5 năm khôi phục kinh tê (1946 – 1950), từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

– Về công nghiệp, đến nửa đâu những năm 70, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ), chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

– Về nông nghiệp, sản lượng nông phâm trong những năm 60 tăng trung bình hàng năm là 16%. Năm 1970, Liên Xô đạt sản lượng cao nhất trong lịch sử là 186 triệu tấn ngũ cốc.

– Về khoa học – kĩ thuật, năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguỵên chinh phục vủ trụ của loài người.

– Về xã hội, đât nước Liên Xô có nhiều biến đôi. Tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55% số người lao động trong cả nước. Trình độ học vấn của nhân dân không ngừng nâng cao.

b. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới thời kì này

– Những thành tựu Liên Xô đạt được trong thời kì này là cơ sở Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. Liên Xô đi đầu trong việc ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

– Với ảnh hường và sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giành thắng lợi to lớn ở nhiều nước: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba.

Nên Xem Thêm!!

Đề thi thử Đại Học môn Văn khối D trường THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị năm 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2014 THPT LÊ QUÝ ĐÔN, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *